Voorwaarden

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene Voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen
 
(1)De volgende voorwaarden zijn van toepassing op contracten die u met ons als leverancier heeft (roomours GmbH)via de website www.roomours.de. Tenzij anders is overeengekomen, is het opnemen van eventuele termen die u heeft gebruikt in strijd met.

(2)Consument in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van het contract

(1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.


(2) Reeds met de vermelding van het betreffende product op onze website, doen wij u een bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten via het online winkelwagensysteem onder de voorwaarden vermeld in de artikelbeschrijving.

(3)Het contract komt tot stand via de online winkelwagen systeem als volgt:
De voor aankoop bestemde goederen worden in de "winkelwagen" geplaatst. Met de betreffende knop in de navigatiebalk kunt u de "winkelwagen" op elk moment oproepen en daar wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invullen van uw persoonlijke gegevens en de Betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden de bestelgegevens vervolgens weergegeven als een besteloverzicht.

Als u een instant-betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung), wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online winkel geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het instant-betalingssysteem.
Succesvolle doorzending naar het betreffende instant-betalingssysteem, maak de juiste keuze of voer uw gegevens daar in. Ten slotte worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het instant-betalingssysteem of nadat u bent doorverwezen naar onze online shop.

Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
Door de bestelling via de daarvoor bestemde knop ("kopen" of soortgelijke aanduiding) te verzenden, verklaart u zich juridisch bindend met het aanbod akkoord, waardoor de overeenkomst tot stand komt.
 
(4)De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verbinding met de totstandkoming van de overeenkomst vindt gedeeltelijk automatisch plaats via e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het door u opgegeven e-mailadres correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gegarandeerd is en vooral niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Speciale afspraken over aangeboden betaalmethoden

(1)Betaling via Klarna
In samenwerking met Klarna Bank AB (publ)
, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, wij bieden de volgende betalingsopties aan: Betaling geschiedt aan Klarna:

  • Sofortüberweisung:Beschikbaar in Duitsland. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd.

Meer informatie en Klarna's gebruiksvoorwaardenvind je hier. Je vindt algemene informatie over Klarnahier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie inKlarna's gegevensbeschermingsvoorschriften.


Meer informatie over Klarna vind je hier. Je vindt de Klarna-apphier.

§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1)Ein U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als de vorderingen uit dezelfde contractuele relatie komen.

(2)De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3)
Bent u ondernemer, dan geldt ook:

a) Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor tot de volledige afwikkeling van alle vorderingen uit de lopende zakelijke relatie. Verpanding of overdracht van zekerheid is niet toegestaan ​​voordat de eigendom van de voorbehouden goederen is overgegaan.

b) U kunt de goederen doorverkopen in de normale gang van zaken. In dit geval cedeert u aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die u toekomen uit de doorverkoop en aanvaarden wij de overdracht. Verder bent u bevoegd om de vordering te innen. Indien u uw betalingsverplichtingen echter niet goed nakomt, behouden wij ons het recht voor de vordering zelf te incasseren.

c) Indien de Wij verwerven mede-eigendom van het nieuwe artikel in verhouding tot de factuurwaarde van de gereserveerde goederen aan de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking

d) Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te verzekeren vordering met meer dan 10% overschrijdt. Wij zijn verantwoordelijk voor de selectie van de vrij te geven zekerheden.

§ 5 Garantie

(1)De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2)Als consument wordt u verzocht het artikel direct bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en om ons en de vervoerder op de hoogte te stellen Klachten zo snel mogelijk melden. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

(3)Bent u ondernemer, dan gelden bovenstaande garantiebepalingen :

a)Alleen onze eigen informatie en die zijn van toepassing op de kwaliteit van het artikel Productbeschrijving van de fabrikant zoals overeengekomen, maar geen andere reclame, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant

b)Bij gebreken geven wij naar onze keuze garantie door herstel of nalevering. Als het verhelpen van het gebrek niet lukt, kunt u ofwel een prijsverlaging eisen of het contract ontbinden. Na een tweede mislukte poging wordt het verhelpen van gebreken geacht te zijn mislukt, tenzij uit de aard van de zaak of het gebrek of andere omstandigheden iets anders voortvloeit. In het geval van rectificatie hoeven wij niet de verhoogde kosten te dragen die ontstaan ​​door het transport van de goederen naar een andere locatie dan de plaats van uitvoering, op voorwaarde dat het transport niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantieperiode is één jaar vanaf levering van de goederen. De verkorting van de termijn geldt niet:

- voor toerekenbare schade door letsel aan leven, lichaam of gezondheid en in het geval van opzettelijke of andere schade veroorzaakt door grove nalatigheid;
- voor zover wij het gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen of een garantie voor de staat van het artikel hebben aangenomen;
- voor zaken die in overeenstemming met hun normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebreken hebben veroorzaakt;
- voor rechtsvorderingen die u heeft in verband met rechten op gebreken tegen ons.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van nakoming, bevoegde rechtbank

(1)Het Duitse recht is van toepassing . Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover ze de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument niet intrekt (begunstigingsbeginsel).

(2)De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons en de bevoegde rechtbank is onze statutaire zetel als u geen consument maar handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of bijzonder publiek vermogen bent. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als uw woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om de rechtbank in een andere juridische plaats van jurisdictie te bellen blijft onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Klantinformatie

1. Identiteit van de verkoper

roomours GmbH
Blumenstrasse 3
85540 Haar
Duitsland
Telefoon: + 08989058710
E-mail: office@roomours.de

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), dat zijn toegankelijk via https://ec.europa.eu/odr.

2.Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Sluiten van het contract" in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

3. Contracttaal, contracttekstopslag

3.1. De contracttaal is Duits.

3.2. We bewaren niet de volledige tekst van het contract. Voordat de bestelling via het online -winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens met de afdrukfunctie van de browser worden uitgeprint of elektronisch worden opgeslagen. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegestuurd.

4 . Gedragscodes

4.1. We hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van het koperszegel van Händlerbund Management AG, die kunnen worden bekeken op:https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertigungsinstrumente. pdf.

5. Essentiële kenmerken van de goederen of dienst

De essentiële kenmerken van de goederen en/of dienst vindt u in de betreffende aanbieding.

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1. De prijzen in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijzen en zijn inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen via een daarvoor bestemde knop op onze website of in het betreffende aanbod worden opgeroepen, worden tijdens het bestelproces afzonderlijk weergegeven en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.

6.3. Als de levering plaatsvindt naar landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan ​​waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of overschrijvingskosten (bankoverschrijving of wisselkoerskosten), die u moet dragen.

6.4. Eventuele kosten voor het overmaken van geld (bankoverschrijving of wisselkoerskosten) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie heeft plaatsgevonden.
6.5. De voor u beschikbare betalingsmethoden worden weergegeven onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.6. Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

7. Leveringsvoorwaarden

7.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een daarvoor bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2. Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een transportbedrijf heeft ingeschakeld dat niet door de opdrachtnemer is genoemd of een andere persoon die is aangewezen om de zending uit te voeren.

Als u een opdrachtnemer bent , vindt de levering en verzending op eigen risico plaats.

8.Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

Aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de "Garantie"-bepaling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I)

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op:https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agb-service.
laatste update:18.03.2021


.